Witaj

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opatowie informuje, iż w dniu 4 września 2019 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej została opublikowana Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/1385 z dnia 3 września 2019 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich, zgodnie z którą:

 

 • gmina Tarłów i część gminy Ożarów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 zostały włączone do obszaru objętego ograniczeniami (strefa czerwona) w związku z ASF,

 

 • gmina Lipnik, Opatów, Wojciechowice, Sadowie i część gminy Ożarów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 zostały włączone do obszaru ochronnego (strefa żółta) w związku z ASF.

 

Mapa obrazująca nowe obszary jest dostępna pod linkiem: https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/

 

 

Obszary zagrożeń ASF - powiat opatowski 

 

 

Obszar objęty ograniczeniami ASF

 

wymagania dotyczące gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną na obszarze objętym ograniczeniami (strefa czerwona) tj. na terenie gminy

 

 • Tarłów
 • części gminy Ożarów położonej na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74.

 

 

Każde przemieszczenie świń (kuno, sprzedaż) w obrębie obszaru objętego ograniczeniami lub z/do tego obszaru wymaga pisemnej zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Opatowie.

 

Nie ma konieczności badania świń w kierunku ASF przy przemieszczaniu świń pomiędzy stadami położonymi na obszarze objętym ograniczeniami.

 

Dopuszcza się przemieszczanie świń z gospodarstwa położonego na obszarze objętym ograniczeniami poza ten obszar pod warunkiem, że:

 

 • w okresie 30 dni bezpośrednio poprzedzających przemieszczenie żadna świnia nie została wprowadzona do tego gospodarstwa z gospodarstw położonych na obszarach objętym ograniczeniami i obszarze zagrożenia,
 • przemieszczane świnie  przebywały  w tym  gospodarstwie  co  najmniej  przez  30 dni  poprzedzających  przemieszczenie  lub  od  dnia  urodzenia,
 • świnie zostały poddane badaniu  laboratoryjnemu  w kierunku  afrykańskiego  pomoru  świń w okresie  7 dni  przed  dniem  przemieszczenia i uzyskano ujemny wynik tego badania,
 • świnie zostały poddane badaniu klinicznemu w kierunku wystąpienia objawów afrykańskiego pomoru świń przez urzędowego lekarza weterynarii, nie wcześniej niż 24 godziny przed ich przemieszczeniem.

 

 

 

Krótszy termin na dokonanie zgłoszenia zmiany stanu świń w gospodarstwie

 

 

 

Na terenie obszaru objętego ograniczeniami istnieje obowiązek zgłaszania do ARiMR każdego zwiększenia lub zmniejszenia liczebności stada (kupno, sprzedaż, padnięcie, ubój na potrzeby własne) oraz dokonania oznakowania świń w ciągu 48 godzin (2 dni) od zaistnienia tego zdarzenia. Nie uległ zmianie termin na oznakowanie urodzonych prosiąt – nadal obowiązuje 30 dniowy okres na dokonanie oznakowania.

 

 

 

Ubój na użytek własny jest dozwolony pod następującymi warunkami:

 

 • świnie były utrzymywane w gospodarstwie co najmniej przez 30 dni przed ubojem,
 • posiadacz świń zgłosi osobiście lub telefonicznie do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Opatowie zamiar przeprowadzenia uboju minimum 24 h przed ubojem,
 • świnie zostaną poddane badaniu przedubojowemu wykonanemu przez uprawnionego lekarza weterynarii,
 • mięso pozyskane w wyniku uboju tych świń zostanie poddane badaniu poubojowemu przez uprawnionego lekarza weterynarii.

 

Na terenie obszaru objętego ograniczeniami istnieje obowiązek natychmiastowego zgłoszenia do Powiatowego Lekarza Weterynarii w każdego przypadku padnięcia świni w gospodarstwie (przed oddaniem zwłok świni do utylizacji) oraz przypadków podejrzenia wystąpienia afrykańskiego pomoru świń.

 

W przypadku podejrzenia wystąpienia ASF u świń należy:

 

 1. Zgłaszać wszelkie niepojące oznaki i objawy nasuwające podejrzenie choroby Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Opatowie lub lekarzowi weterynarii opiekującemu się stadem.
 2. Pozostawić zwierzęta w miejscu przebywania.
 3. Nie wywozić z gospodarstwa zwierząt, zwłok zwierzęcych, produktów pochodzenia zwierzęcego, ściółki, paszy i sprzętu.
 4. Uniemożliwić osobom postronnym dostęp do pomieszczeń lub miejsc, w których znajdują się zwierzęta podejrzane o zakażenie lub chorobę.

 

 Istnieje obowiązek powiadomienia Powiatowego Lekarza Weterynarii w Opatowie o zalezieniu zwłok dzika - w przypadku znalezienia padłego dzika należy:

 

 1. Oznakować miejsce znalezienia zwłok dzika, aby ułatwić ich odnalezienie przez odpowiednie służby.
 2. Nie dotykać zwłok i pozostawić je w miejscu znalezienia.
 3. Zgłosić fakt znalezienia padłego dzika do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Opatowie lub najbliższej lecznicy weterynaryjnej lub policji, straży miejskiej lub miejscowego koła łowieckiego.
 4. Osoby mające kontakt z dzikiem lub będące w jego pobliżu powinny  stosować środki higieny niezbędne do ograniczenia ryzyka szerzenia się ASF, w tym dokonywać odkażania rąk i obuwia.
 5. Osoby mające kontakt z dzikiem przez 72 godziny nie powinny wchodzić do miejsc, w których utrzymywane są świnie i nie wykonywać czynności związanych z obsługą świń.

 

 Na terenie obszaru objętego ograniczeniami obowiązuje wymóg oznakowania budynków, w których utrzymywane są zwierzęta, tablicą z napisem "Osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony”.

 

 W gospodarstwie powinna znajdować się dokumentacja weterynaryjna dotycząca przebiegu leczenia i przeprowadzonych zabiegów weterynaryjnych oraz padłych zwierząt

 

Świnie wprowadzane do gospodarstwa powinny zostać zaopatrzone w świadectwo zdrowia wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii, wystawione nie wcześniej niż 24 h przed przemieszczeniem.

 

 Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opatowie przypomina o konieczności przestrzegania zasad bioasekuracji w gospodarstwie wynikających z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. z 2018 r. poz. 290 z późn. zm.).

 

 Nakazy

 

 1. Utrzymywanie świń w gospodarstwie w sposób wykluczający kontakt ze zwierzętami wolno żyjącymi i ze zwierzętami domowymi (psy, koty) w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, w których są utrzymywane tylko świnie (oddzielne wejście, brak bezpośredniego przejścia do pomieszczeń, w których utrzymywane są inne zwierzęta kopytne tj. konie, krowy, owce, kozy).
 2. Sporządzanie przez posiadaczy świń spisu posiadanych świń, z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki oraz bieżące aktualizowanie tego spisu.
 3. Prowadzenie rejestru środków transportu do przewozu świń, paszy lub produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, wjeżdżających na teren gospodarstwa oraz rejestru wejść osób do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie.
 4. Karmienie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących.
 5. Wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami do budynków i pomieszczeń w których utrzymywane są świnie oraz przed wejściami i wyjściami do gospodarstwa o szerokości nie mniejszej niż szerokość danego wejścia, długość nie mniejsza niż 1 metr oraz stałe utrzymywanie mat w stanie zapewniającym skuteczne działanie środka dezynfekcyjnego (systematyczne polewanie mat środkiem dezynfekcyjnym).
 6. Wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wjazdami i wyjazdami z gospodarstwa lub zainstalowanie niecek dezynfekcyjnych o szerokości nie mniejszej niż szerokość wjazdu, długość nie mniejsza niż obwód największego koła pojazdu wjeżdżającego do gospodarstwa oraz stałe utrzymywanie mat/niecek dezynfekcyjnych w stanie zapewniającym skuteczne działanie środka dezynfekcyjnego.
 7. Zabezpieczenie wybiegu dla świń podwójnym ogrodzeniem o wysokości wynoszącej co najmniej 1,5 m, związanym na stałe z podłożem, a każdego wjazdu i wyjazdu oraz wejścia i wyjścia z takiego wybiegu zabezpieczenia matą dezynfekcyjną.
 8. Wykonywanie czynności związanych z obsługą świń wyłącznie przez osoby, które wykonują te czynności tylko w danym gospodarstwie.
 9. Stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń, przed rozpoczęciem tych czynności, środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się afrykańskiego pomoru świń, w tym mycie i odkażanie rąk oraz oczyszczanie i odkażanie obuwia
  1. Bieżące oczyszczanie i odkażanie narzędzi oraz sprzętu wykorzystywanych do obsługi świń.
  2. Używanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przeznaczonego wyłącznie do wykonywania tych czynności.
  3. Uniemożliwienie osobom postronnym wchodzenia do budynków, w których są utrzymywane świnie.
  4. Wdrożenie programu monitorowania i zwalczania gryzoni.

Zakazy

 

 1. Zakaz żywienia świń odpadami gastronomicznymi lub materiałem paszowym zawierającym odpady gastronomiczne.
 2. Zakaz karmienia świń zielonką lub ziarnem pochodzącymi z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia, chyba że tę zielonkę lub to ziarno poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa afrykańskiego pomoru świń lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej przez 30 dni przed ich podaniem świniom.
 3. Zakaz wykorzystywania w pomieszczeniach, w których są utrzymywane świnie, słomy na ściółkę dla zwierząt pochodzącej z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia, chyba że tę słomę poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa afrykańskiego pomoru świń lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej przez 90 dni przed jej wykorzystaniem.
 4. Zakaz wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, zwłok dzików, tusz dzików, części tusz dzików i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego oraz materiałów                      i przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem ASF.
 5. Zakaz prowadzenia uboju świń w celu produkcji mięsa na użytek własny innych niż utrzymywane w tym gospodarstwie.
 6. Zakaz wykonywania czynności związanych z obsługą świń przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na zwierzęta łowne lub odłowie takich zwierząt.

 

Spełnianie powyższych wymagań jest warunkiem przyznania odszkodowania w przypadku stwierdzenia choroby w gospodarstwie!

 

Na obszarze objętym ograniczeniami powiatowy lekarz weterynarii dwa razy w roku przeprowadza w gospodarstwach utrzymujących świnie kontrolę przestrzegania ww. nakazów i zakazów wraz z wywiadem lekarsko-weterynaryjnym oraz badaniem klinicznym świń z pomiarem wewnętrznej ciepłoty ciała.

 

Obszar objęty ograniczeniami ASF

wymagania dotyczące gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną na obszarze objętym ograniczeniami (strefa czerwona) tj. na terenie gminy

 • Tarłów
 • części gminy Ożarów położonej na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74.

 

Zasady przemieszczania świń

 1. 1.   W obrębie strefy czerwonej:
 • przesyłka świń do innych gospodarstw albo do rzeźni możliwa po wystawieniu przez urzędowego lekarza weterynarii świadectwa zdrowia oraz uzyskaniu zgody powiatowego lekarza weterynarii na przemieszczenie świń,
 • po uzyskaniu tych dokumentów świnie przemieszcza się bezpośrednio do innego gospodarstwa lub rzeźni w obrębie tej strefy,
 • nie wcześniej niż 24 godziny przed przemieszczeniem muszą być zbadane przez urzędowego lekarza weterynarii,
 • istnieje możliwość zgromadzenia świń przemieszczanych do rzeźni w miejscu przeznaczonym na skup zwierząt lub przeznaczonym na targ; miejsce to musi znajdować się na obszarze objętym ograniczeniami; takie przemieszczenie jest możliwe po uzyskaniu pozwolenia powiatowego lekarza weterynarii (należy wcześniej złożyć do niego wniosek o wydanie pozwolenia).

 

 1. 2.   Poza strefę czerwoną w granicach Polski:
 • przesyłka musi być zaopatrzona w świadectwo zdrowia,
 • posiadacz świń uzyskał zgodę powiatowego lekarza weterynarii na przemieszczenie świń,
 • świnie muszą przebywać w gospodarstwie 30 dni bezpośrednio przed przemieszczeniem lub od urodzenia,
 • świnie pochodzą z gospodarstwa, do którego w okresie 30 dni przed przemieszczeniem nie wprowadzono świń pochodzących z obszarów zagrożenia albo objętego ograniczeniami w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń,
 • świnie zostały poddane badaniu  laboratoryjnemu  w kierunku  afrykańskiego  pomoru  świń w okresie  7 dni  przed  dniem  przemieszczenia i uzyskano ujemny wynik tego badania,
 • świnie zostały poddane badaniu klinicznemu w kierunku wystąpienia objawów afrykańskiego pomoru świń przez urzędowego lekarza weterynarii, nie wcześniej niż 24 godziny przed ich przemieszczeniem.

 

Środki transportu, którymi są przewożone zwierzęta, po rozładunku muszą być czyszczone i odkażane najszybciej jak to możliwe, a dokument potwierdzający przeprowadzenie oczyszczenia i odkażania po ostatnim przemieszczeniu zwierząt (albo jego kopia) muszą być przewożone w tym środku transportu i udostępniane na żądanie urzędowego lekarza weterynarii.

 

Krótszy termin na dokonanie zgłoszenia zmiany stanu świń w gospodarstwie

 

Na terenie obszaru objętego ograniczeniami istnieje obowiązek zgłaszania do ARiMR każdego zwiększenia lub zmniejszenia liczebności stada (kupno, sprzedaż, padnięcie, ubój na potrzeby własne) oraz dokonania oznakowania świń w ciągu 48 godzin (2 dni) od zaistnienia tego zdarzenia. Nie uległ zmianie termin na oznakowanie urodzonych prosiąt – nadal obowiązuje 30 dniowy okres na dokonanie oznakowania.

 

Ubój na użytek własny jest dozwolony pod następującymi warunkami:

 • świnie były utrzymywane w gospodarstwie co najmniej przez 30 dni przed ubojem,
 • posiadacz świń zgłosi osobiście lub telefonicznie do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Opatowie zamiar przeprowadzenia uboju minimum 24 h przed ubojem,
 • świnie zostaną poddane badaniu przedubojowemu wykonanemu przez uprawnionego lekarza weterynarii,
 • mięso pozyskane w wyniku uboju tych świń zostanie poddane badaniu poubojowemu przez uprawnionego lekarza weterynarii.

 

Na terenie obszaru objętego ograniczeniami istnieje obowiązek natychmiastowego zgłoszenia do Powiatowego Lekarza Weterynarii w każdego przypadku padnięcia świni w gospodarstwie (przed oddaniem zwłok świni do utylizacji) oraz przypadków podejrzenia wystąpienia afrykańskiego pomoru świń.

 

W przypadku podejrzenia wystąpienia ASF u świń należy:

 1. Zgłaszać wszelkie niepojące oznaki i objawy nasuwające podejrzenie choroby Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Opatowie lub lekarzowi weterynarii opiekującemu się stadem.
 2. Pozostawić zwierzęta w miejscu przebywania.
 3. Nie wywozić z gospodarstwa zwierząt, zwłok zwierzęcych, produktów pochodzenia zwierzęcego, ściółki, paszy i sprzętu.
 4. Uniemożliwić osobom postronnym dostęp do pomieszczeń lub miejsc, w których znajdują się zwierzęta podejrzane o zakażenie lub chorobę.

 

Istnieje obowiązek powiadomienia Powiatowego Lekarza Weterynarii w Opatowie o zalezieniu zwłok dzika - w przypadku znalezienia padłego dzika należy:

 1. Oznakować miejsce znalezienia zwłok dzika, aby ułatwić ich odnalezienie przez odpowiednie służby.
 2. Nie dotykać zwłok i pozostawić je w miejscu znalezienia.
 3. Zgłosić fakt znalezienia padłego dzika do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Opatowie lub najbliższej lecznicy weterynaryjnej lub policji, straży miejskiej lub miejscowego koła łowieckiego.
 4. Osoby mające kontakt z dzikiem lub będące w jego pobliżu powinny  stosować środki higieny niezbędne do ograniczenia ryzyka szerzenia się ASF, w tym dokonywać odkażania rąk i obuwia.
 5. Osoby mające kontakt z dzikiem przez 72 godziny nie powinny wchodzić do miejsc, w których utrzymywane są świnie i nie wykonywać czynności związanych z obsługą świń.

 

Na terenie obszaru objętego ograniczeniami obowiązuje wymóg oznakowania budynków, w których utrzymywane są zwierzęta, tablicą z napisem "Osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony”.

 

W gospodarstwie powinna znajdować się dokumentacja weterynaryjna dotycząca przebiegu leczenia i przeprowadzonych zabiegów weterynaryjnych oraz padłych zwierząt

 

Świnie wprowadzane do gospodarstwa powinny zostać zaopatrzone w świadectwo zdrowia wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii, wystawione nie wcześniej niż 24 h przed przemieszczeniem.

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opatowie przypomina o konieczności przestrzegania zasad bioasekuracji w gospodarstwie wynikających z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. z 2018 r. poz. 290 z późn. zm.).

 

Nakazy

 1. Utrzymywanie świń w gospodarstwie w sposób wykluczający kontakt ze zwierzętami wolno żyjącymi i ze zwierzętami domowymi (psy, koty) w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, w których są utrzymywane tylko świnie (oddzielne wejście, brak bezpośredniego przejścia do pomieszczeń, w których utrzymywane są inne zwierzęta kopytne tj. konie, krowy, owce, kozy).
 2. Sporządzanie przez posiadaczy świń spisu posiadanych świń, z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki oraz bieżące aktualizowanie tego spisu.
 3. Prowadzenie rejestru środków transportu do przewozu świń, paszy lub produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, wjeżdżających na teren gospodarstwa oraz rejestru wejść osób do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie.
 4. Karmienie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących.
 5. Wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami do budynków i pomieszczeń w których utrzymywane są świnie oraz przed wejściami i wyjściami do gospodarstwa o szerokości nie mniejszej niż szerokość danego wejścia, długość nie mniejsza niż 1 metr oraz stałe utrzymywanie mat w stanie zapewniającym skuteczne działanie środka dezynfekcyjnego (systematyczne polewanie mat środkiem dezynfekcyjnym).
 6. Wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wjazdami i wyjazdami z gospodarstwa lub zainstalowanie niecek dezynfekcyjnych o szerokości nie mniejszej niż szerokość wjazdu, długość nie mniejsza niż obwód największego koła pojazdu wjeżdżającego do gospodarstwa oraz stałe utrzymywanie mat/niecek dezynfekcyjnych w stanie zapewniającym skuteczne działanie środka dezynfekcyjnego.
 7. Zabezpieczenie wybiegu dla świń podwójnym ogrodzeniem o wysokości wynoszącej co najmniej 1,5 m, związanym na stałe z podłożem, a każdego wjazdu i wyjazdu oraz wejścia i wyjścia z takiego wybiegu zabezpieczenia matą dezynfekcyjną.
 8. Wykonywanie czynności związanych z obsługą świń wyłącznie przez osoby, które wykonują te czynności tylko w danym gospodarstwie.
 9. Stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń, przed rozpoczęciem tych czynności, środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się afrykańskiego pomoru świń, w tym mycie i odkażanie rąk oraz oczyszczanie i odkażanie obuwia
  1. Bieżące oczyszczanie i odkażanie narzędzi oraz sprzętu wykorzystywanych do obsługi świń.
  2. Używanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przeznaczonego wyłącznie do wykonywania tych czynności.
  3. Uniemożliwienie osobom postronnym wchodzenia do budynków, w których są utrzymywane świnie.
  4. Wdrożenie programu monitorowania i zwalczania gryzoni.

 

Zakazy

 1. Zakaz żywienia świń odpadami gastronomicznymi lub materiałem paszowym zawierającym odpady gastronomiczne.
 2. Zakaz karmienia świń zielonką lub ziarnem pochodzącymi z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia, chyba że tę zielonkę lub to ziarno poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa afrykańskiego pomoru świń lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej przez 30 dni przed ich podaniem świniom.
 3. Zakaz wykorzystywania w pomieszczeniach, w których są utrzymywane świnie, słomy na ściółkę dla zwierząt pochodzącej z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia, chyba że tę słomę poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa afrykańskiego pomoru świń lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej przez 90 dni przed jej wykorzystaniem.
 4. Zakaz wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, zwłok dzików, tusz dzików, części tusz dzików i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego oraz materiałów                      i przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem ASF.
 5. Zakaz prowadzenia uboju świń w celu produkcji mięsa na użytek własny innych niż utrzymywane w tym gospodarstwie.
 6. Zakaz wykonywania czynności związanych z obsługą świń przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na zwierzęta łowne lub odłowie takich zwierząt.

 

Spełnianie powyższych wymagań jest warunkiem przyznania odszkodowania w przypadku stwierdzenia choroby w gospodarstwie!

 

Na obszarze objętym ograniczeniami powiatowy lekarz weterynarii dwa razy w roku przeprowadza w gospodarstwach utrzymujących świnie kontrolę przestrzegania ww. nakazów i zakazów wraz z wywiadem lekarsko-weterynaryjnym oraz badaniem klinicznym świń z pomiarem wewnętrznej ciepłoty ciała.

 

 Dodatkowych informacji można uzyskać w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Opatowie przy ul. Partyzantów 46, 27-500 Opatów (w godzinach pracy: poniedziałek-piątek 7:30-15:30) lub telefonicznie (15)8684092.

 

 

Więcej o chorobie   https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/o-chorobie

 

 

Jak ochronić świnie przed ASF? https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/prewencja---jak-ochronic-swinie-przed-asf

Film ASF - zasady ochrony świń przed chorobą https://www.youtube.com/watch?v=F-MMSD7CCC4

Materiały pomocnicze dla hodowców  https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/materialy-pomocnicze-dla-hodowcow-swin

 

Szukaj

Goście

Odwiedza nas 3 gości oraz 0 użytkowników.

Pogoda w regionie

Ostatnio dodane

Rozporządzenie nr 2/2019 Wojewody Świętokrzyskiego

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opatowie informuje,

Więcej…

Szkolenie z zakresu uboju w gospodarstwie

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opatowie zaprasza na szkolenie teoretyczne z zakresu ochrony zwierząt podczas uboju zwierząt na użytek własny.  

Więcej…