Witaj

 

 

 

 

 

 

Wysoce zjadliwa grypa ptaków!

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opatowie informuje, iż w dniu 16.03.2021 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego zostało opublikowane rozporządzenie nr 2/2021 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia nr 1/2021 z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów ostrowieckiego i opatowskiego. Powyższe rozporządzenie uchyla nakazy i zakazy wprowadzone w celu zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków w związku z jej wystąpieniem w gospodarstwie przyzagrodowym w miejscowości Drzenkowice, gmina Ćmielów, powiat ostrowiecki.

 

Rozporządzenie nr 2/2021 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia nr 1/2021 z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów ostrowieckiego i opatowskiego.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Z inicjatywy Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych powstał film instruktażowy o zasadach bioasekuracji, w związku z ryzykiem przeniesienia wirusa ASF, przy wykonywaniu polowań na dziki:

 >>  Film instruktażowy  <<

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opatowie informuje, iż w dniu 04.02.2021 r. stwierdzono ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtypu H5N8 w gospodarstwie przyzagrodowym utrzymującym kury i kaczki w miejscowości Drzenkowice, gmina Ćmielów, powiat ostrowiecki. Powyższe gospodarstwo znajduje się w bardzo bliskiej odległości od granicy powiatu opatowskiego. W ww. gospodarstwie wdrożono procedury zwalczania choroby określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków.

W związku z wystąpienie HPAI na terenie województwa świętokrzyskiego w dniu 11.02.2021 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego zostało opublikowane rozporządzenie nr 1/2021 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów ostrowieckiego i opatowskiego.

 

Rozporządzenie wyznacza na terenie powiatu opatowskiego:

obszar zapowietrzony (do 3 km od ogniska choroby)

część gminy Sadowie obejmująca miejscowości: Grocholice, Małoszyce, Wszechświęte

 

obszar zagrożony (do 10 km od ogniska choroby)

- część gminy Opatów obejmująca miasto Opatów oraz miejscowości: Adamów, Balbinów, Brzezie, Kornacice, Lipowa, Nikisiałka Duża (część miejscowości), Podole, Rosochy,  Wąworków (część miejscowości), Zochcinek (część miejscowości)

- część gminy Sadowie obejmująca miejscowości: Bogusławice, Jacentów (część miejscowości), Okręglica, Obręczna, Porudzie (część miejscowości), Ruszkowiec (część miejscowości), Rżuchów (część miejscowości), Szczucice, Sadowie

- część gminy Wojciechowice obejmująca miejscowości: Drygulec (część miejscowości), Gierczyce (część miejscowości), Kaliszany, Koszyce, Łukawka, Mierzanowice, Orłowiny, Stodoły-Kolonie (część miejscowości), Stodoły-Wieś (część miejscowości), Wojciechowice (część miejscowości).

 

Obszar zapowietrzony i zagrożony na terenie powiatu opatowskiego:

 

Rozporządzenie – treść

 

Nakazy i zakazy obowiązujące na obszarze zapowietrzonego (do 3 km od ogniska)

Na obszarze zapowietrzonym nakazuje się:

1) utrzymywanie drobiu lub innych ptaków w odosobnieniu, w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub w innym miejscu w gospodarstwie w sposób:

a) uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach,

b) ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami.

2) niezwłoczne usunięcie zwłok drobiu lub innych ptaków;

3) niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych, innych środków transportu wjeżdżających do gospodarstwa lub z niego wyjeżdżających oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków;

4) stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków, w szczególności wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami, wyjściami, wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw utrzymujących drób oraz odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące;

5) posiadaczowi zwierząt:

a) oczyszczanie, odkażanie, deratyzację i dezynfekcję miejsc przebywania drobiu i innych ptaków utrzymywanych w obrębie gospodarstwa,

b) przechowywanie ściółki przeznaczonej dla ptaków utrzymywanych w obrębie gospodarstwa w sposób zabezpieczający przed kontaktem ze zwierzętami, w szczególności z ptakami dzikimi oraz ich odchodami,

c) stosowanie środków dezynfekcyjnych w celu odkażania ściółki przeznaczonej dla ptaków, każdorazowo przed jej zastosowaniem, bieżące jej odkażanie po każdym wyłożeniu,

d) przechowywanie paszy przeznaczonej dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem ze zwierzętami, w szczególności z ptakami dzikimi oraz ich odchodami;

e) niezwłoczne informowanie właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie.

6) niezwłoczne zgłaszanie przypadków padnięć lub podejrzenia wystąpienia wysoko zjadliwej grypy ptaków u ptaków dzikich.

 

Na obszarze zapowietrzonym zakazuje się:

1) wyprowadzania z gospodarstwa i wprowadzania do niego drobiu lub innych ptaków oraz ssaków utrzymywanych w gospodarstwach;

2) wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;

3) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;

4) wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego;

5) przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności, a także ich zwłok, jaj wylęgowych oraz konsumpcyjnych bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;

6) transportu mięsa drobiowego z rzeźni, zakładów rozbioru oraz chłodni bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;

7) targowiskowej sprzedaży mięsa drobiowego, mięsa ptaków łownych oraz jaj konsumpcyjnych i wylęgowych;

8) utrzymywania drobiu na wolnym powietrzu, chyba że:

a) drób jest chroniony przed kontaktem z dzikimi ptakami za pomocą sieci, dachów, poziomych tkanin lub innych odpowiednich środków zapobiegających temu kontaktowi lub

b) drób jest karmiony i pojony w zamkniętym pomieszczeniu lub w miejscu osłoniętym, które w dostateczny sposób uniemożliwia dostęp dzikiego ptactwa i tym samym zapobiega kontaktowi dzikiego ptactwa z pokarmem lub wodą przeznaczonymi dla drobiu;

9) korzystania ze zbiorników wodnych znajdujących się na wolnym powietrzu, w celach związanych z utrzymywaniem drobiu;

10) pojenia drobiu wodą pochodzącą ze zbiorników wód powierzchniowych, do których może mieć dostęp dzikie ptactwo.

11) organizowania polowań na ptaki łowne.

 

Nakazy i zakazy obowiązujące na obszarze zagrożonym (od 3 do 10 km od ogniska)

Na obszarze zagrożonym nakazuje się:

1) niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków;

2) stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków, w szczególności wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami, wyjściami, wjazdami wyjazdami do i z gospodarstw utrzymujących drób oraz odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące;

3) niezwłoczne informowanie o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie.

4) niezwłoczne zgłaszanie przypadków padnięć lub podejrzenia wystąpienia wysoko zjadliwej grypy ptaków u ptaków dzikich.

 

Na obszarze zagrożonym zakazuje się:

1) wprowadzania i wyprowadzania z gospodarstwa, gdzie jest utrzymywany drób, drobiu lub innych ptaków oraz ssaków utrzymywanych w gospodarstwie, a także ich zwłok i jaj, bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;

2) wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;

3) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;

4) wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego.

5) organizowania polowań na ptaki łowne.

 

ROZPORZĄDZENIE NR 1/2021 WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów ostrowieckiego i opatowskiego

 

Aktualne komunikaty Głównego Lekarza Weterynarii dotyczące grypy ptaków:

https://www.wetgiw.gov.pl/main/grypa-ptakow

 

Informacje na temat grypy ptaków:

https://www.wetgiw.gov.pl/download/Grypa-ptakow_H5N8_PIWet-PIB,3963.pdf

 

Zasady ochrony drobiu przed chorobą:

https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/zasady-ochrony-drobiu-przed-grypa-ptakow

 

Hodowcy drobiu powinni zgłaszać do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta) każde podejrzenie wystąpienia choroby zakaźnej u drobiu.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opatowie informuje, iż w dniu 02.03.2020 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej została opublikowana Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/291 z dnia 28 lutego 2020 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich, zgodnie z którą gminy Baćkowice i Iwaniska zostały włączone do obszaru ochronnego (strefa żółta). Pozostałe gminy znajdują się w dotychczasowych strefach.

 

Zgodnie z wyżej wymienioną decyzją Komisji:

  • gmina Tarłów i część gminy Ożarów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 znajdują się na obszarze objętym ograniczeniami (strefa czerwona) w związku z ASF
  • gmina Baćkowice, Iwaniska, Lipnik, Opatów, Wojciechowice, Sadowie i część gminy Ożarów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 położone są na obszarze ochronnym (strefa żółta) w związku z ASF.

 

 

 

 


 

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opatowie informuje, iż w dniu 4 września 2019 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej została opublikowana Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/1385 z dnia 3 września 2019 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich, zgodnie z którą:

 

  • gmina Tarłów i część gminy Ożarów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 zostały włączone do obszaru objętego ograniczeniami (strefa czerwona) w związku z ASF,

 

  • gmina Lipnik, Opatów, Wojciechowice, Sadowie i część gminy Ożarów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 zostały włączone do obszaru ochronnego (strefa żółta) w związku z ASF.

 

Mapa obrazująca nowe obszary jest dostępna pod linkiem: https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/

 

 

Obszary zagrożeń ASF - powiat opatowski 

 

 

Ulotki informacyjne dla hodowców trzody chlewnej:

 

Obszar ochronny

Obszar objęty ograniczeniami

 

Więcej o chorobie   https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/o-chorobie

 

Jak rozpoznać ASF?  https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/objawy-i-dalsze-postepowanie

 

 

Jak ochronić świnie przed ASF? https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/prewencja---jak-ochronic-swinie-przed-asf

Film ASF - zasady ochrony świń przed chorobą https://www.youtube.com/watch?v=F-MMSD7CCC4

 

 Materiały pomocnicze dla hodowców  https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/materialy-pomocnicze-dla-hodowcow-swin

 

 

 

 

Szukaj

Goście

Odwiedza nas 1 gość oraz 0 użytkowników.

Pogoda w regionie

Ostatnio dodane

Nabór uzupełniający lekarzy wyznaczonych 2021

Ogłoszenie z dnia 20.08.2021 r.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opatowie na podstawie art. 16. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej (tj. Dz.U. 2018 poz. 1557 ze zm.),
prowadzi uzupełniający nabór:

Więcej…

Wynik naboru ogłoszenie nr 72009

Powiatowy Lekarz w Opatowie informuje o wynikach naboru:

Więcej…