Wyznaczenia

Ogłoszenie

z dnia 26.11.2012r.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opatowie na podstawie art. 161 1. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2010r. nr 112, poz. 744 z późn. zm.) prowadzi nabór lekarzy weterynarii wolnej praktyki do wyznaczeń na rok 2013 na terenie powiatu opatowskiego
w zakresie:

 

 • szczepień ochronnych lub badań rozpoznawczych,
 •  sprawowania nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt,
 •  badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia,
 •  sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa
  i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju,
 • badania mięsa zwierząt łownych,
 • sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawiania wymaganych świadectw zdrowia,
 • sprawowania nadzoru nad przetwórstwem i przechowywaniem jaj konsumpcyjnych i produktów jajecznych,
 • pobierania próbek do badań,
 • sprawowania nadzoru nad sprzedażą bezpośrednią,
 • badania laboratoryjnego mięsa na obecność włośni;

Osoby ubiegające się o wyznaczenie w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Opatowie powinny spełniać następujące wymagania i dostarczyć odpowiednie dokumenty:

 • Dyplom lekarza weterynarii,
 • Prawo do wykonywania zawodu (zaświadczenie z Izby Lekarsko-Weterynaryjnej),
 • Zaświadczenie o wymaganym stażu pracy,
 • Zaświadczenie o wymaganej praktyce podyplomowej,
 • odpis wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (z potwierdzeniem opłacania składek na ubezpieczenie społeczne - druki wpłat lub przelewów za ostatni miesiąc) lub kserokopia umowy o pracę (z ostatnim drukiem RMUA)
 • kserokopia dowodu osobistego
 • wypełnione oświadczenie zleceniobiorcy z podanym numerem konta

 

Dodatkowo w przypadku wyznaczenia do czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych,
w tym badania przedubojowego i poubojopwego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt
w trakcie uboju oraz badania laboratoryjnego mięsa na obecność włośni:

 • zaświadczenie dokumentujące 3-miesięczny staż pracy w zakładach mięsnych,
 • aktualna książeczka zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych,
 • zaświadczenie o ukończonym kursie dot. badania mięsa metodą wytrawiania,

zaświadczenie o szkoleniu w zakresie normy PN-EN ISO/IEC/17025,

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opatowie informuje, że umowy zlecenia zawierane w związku
z wyznaczeniem, będą podpisywane WYŁĄCZNIE z osobami, które posiadają zarejestrowaną działalność gospodarczą lub umowę o pracę (w przypadku emerytów umowa o pracę), od których odprowadzane są składki na ubezpieczenie społeczne (tj. ubezpieczanie emerytalne, rentowe i chorobowe) od wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

Każda osoba występująca o wyznaczenie musi złożyć potwierdzenie opłacania w/w składek co najmniej za ostatni miesiąc (dowód wpłaty lub deklaracja RMUA), a następnie po podpisaniu umowy składać potwierdzenia na żądanie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Opatowie (tj. np. co 3 miesiące).

 

Wnioski należy składać w sekretariacie PIW Opatów do dnia 15.12.2012r.

 

Rozpatrywanie wniosków będzie odbywało się komisyjnie. Wyniki zostaną ogłoszone dnia 28.12.2012r.

 

                Wyznaczenie nastąpi zgodnie z Zarządzeniem nr 20/2011 Świętokrzyskiego
Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Kielcach z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzania Instrukcji dotyczącej zasad wyznaczania na czas określony lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjne do niektórych czynności o których mowa w  art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej.


Wnioski dostępne są w sekretariacie PIW Opatów oraz na stronie internetowej w zakładce "Druki do pobrania"

Szukaj

Goście

Odwiedza nas 3 gości oraz 0 użytkowników.

Pogoda w regionie

Ostatnio dodane

Pismo PLW - MLO SB RHD

Pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii do podmiotów MLO SB RHD

Więcej…

wynik naboru nr 59576 z dnia 18.01.2020

Powiatowy Lekarz w Opatowie informuje o wyniku naboru na stanowisko Inspektor Weterynaryjny:

Więcej…