Ogłoszenie z dnia 28.03.2022 r.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opatowie na podstawie art. 16. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej (tj. Dz.U. 2021 poz. 306 ze zm.), prowadzi uzupełniający nabór: lekarzy weterynarii wolnej praktyki do czynności zleconych w roku 2022 na terenie powiatu opatowskiego w zakresie:

 

  • prowadzenia kontroli urzędowych w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt - (minimum 1 lekarz weterynarii).

 

Wyznaczenie nastąpi w oparciu o Instrukcję Głównego Lekarza Weterynarii  nr GIWpr.2020.1.22.2020 z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczania lekarzy weterynarii do wykonywania czynności urzędowych i osób do wykonywania czynności pomocniczych oraz sposobu prowadzenia listy takich osób.

Informuję, że wyznaczenie następuje z urzędu na podstawie decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu przez PLW postępowania. Złożenie zgłoszenia przez osoby ubiegające się o wyznaczenie nie jest równoznaczne z wszczęciem postępowania administracyjnego, które to postępowanie będzie się toczyło z urzędu tylko i wyłącznie względem osób, których zgłoszenie zostało pozytywnie zweryfikowane i zakwalifikowane do wyznaczenia.

Lekarze weterynarii ubiegający się o wyznaczenie w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Opatowie powinni spełniać odpowiednie wymagania, w związku z czym do zgłoszenia o wyznaczenie należy załączyć odpowiednie dokumenty tj.:

  • dyplom lekarza weterynarii,
  • prawo do wykonywania zawodu (zaświadczenie z Izby Lekarsko-Weterynaryjnej),
  • zaświadczenie o wymaganym stażu pracy,
  • zaświadczenie o wymaganej praktyce podyplomowej,
  • odpis wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (z potwierdzeniem opłacania składek na ubezpieczenie społeczne - druki wpłat lub przelewów za ostatni miesiąc) lub kserokopia umowy o pracę (z ostatnim drukiem RMUA),
  • kserokopia dowodu osobistego,
  • wypełnione oświadczenie zleceniobiorcy z podanym numerem konta.

 

 

UWAGA:

Z obowiązku złożenia kopii dokumentów zwolnieni są lekarze weterynarii, którzy składali w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Opatowie określony dokument wymieniony w specyfikacji załączników z tytułu  uprzednio wykonywanych czynności i które zachowały swoją ważność.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opatowie informuje, że umowy zlecenia zawierane w związku
z wyznaczeniem, będą podpisywane w pierwszej kolejności z osobami, które posiadają zarejestrowaną działalność gospodarczą lub umowę o pracę, od których odprowadzane są składki na ubezpieczenia społeczne od wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

Formularze zgłoszeń o wyznaczenie oraz oświadczenia zleceniobiorcy dostępne są w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii  w Opatowie oraz na stronie internetowej www.opatowpiw.pl w zakładce „Ogłoszenia”.

Zgłoszenia o wyznaczenie do czynności o których mowa w niniejszym ogłoszeniu, należy składać w biurze Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Opatowie do dnia 12.04.2022 r. Rozpatrywanie wniosków odbędzie się komisyjnie do dnia 15.04.2022 r. Wnioski niekompletne pozostaną bez rozpatrzenia.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opatowie przypomina, że złożenie zgłoszenia do wykonywania czynności urzędowych nie jest równoznaczne z uzyskaniem wyznaczenia.

 

Załączniki:

  1. Zgłoszenie wstępnej gotowości do podjęcia czynności z wyznaczenia, o których mowa w art. . 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej.
  2. Oświadczenie zleceniobiorcy.

Szukaj