Dostępność

Deklaracja dostępności

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Opatowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona internetowa PIW Opatów.

 • Data publikacji strony internetowej: 2023-02-22
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-02-22

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Treści niedostępne

 • Kolory tła i pierwszego planu mają niewystarczający współczynnik kontrastu.
 • Elementy z atrybutem ARIA [role], których elementy podrzędne muszą zawierać określony atrybut [role], nie mają niektórych lub wszystkich tych wymaganych elementów podrzędnych.
 • Identyfikatory ARIA nie są unikalne.
 • Interaktywne elementy sterujące mogą być zagnieżdżone.
 • Występują problemy z tekstem alternatywnym.
 • Linki nie mają wyróżniających je nazw.
 • Elementy nagłówków nie pojawiają się w kolejności malejącej.
 • Na stronie internetowej brak jest punktów orientacyjnych.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2024-03-28

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Rafał Maj.
 • E-mail: opatow.piw@wetgiw.gov.pl
 • Telefon: +48 15 868 40 93

 

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

 

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

 

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opatowie
 • Adres: 27-500 Opatów, ul. Partyzantów 48
 • E-mail: opatow.piw@wetgiw.gov.pl
 • Telefon: +48 15 868 40 93

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Opatowie.

 1. Przy głównym wejściu do budynku znajduje się dzwonek przywołania pracownika dla osób niepełnosprawnych.
 2. Dostęp do Inspektoratu dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim i znajduje się od strony parkingu, przy którym zlokalizowany jest podjazd dla wózków.
 3. Teren przed wejściem do budynku jest utwardzony.
 4. W budynku brak informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 5. Przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 7. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu. Jest możliwość skorzystania z tłumacza online. Jest możliwość zamówienia tłumacza języka migowego przed wizytą.
 8. W budynku jest toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
 9. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Więcej artykułów

Skip to content