Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Opatowie jest Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opatowie, ul. Partyzantów 48, 27-500 Opatów

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: iod.piwet@gmail.com lub pisemnie na adres siedziby administratora

3) Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opatowie może przetwarzać Pani/Pana dane w celu:

 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Opatowie, nałożonego mocą prawa wspólnotowego i krajowego, w szczególności:
  • Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej,
  • Ustawą z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego,
  • Ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia,
  • Ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,
  • Ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt,
  • Ustawą z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt
  • Ustawą z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach,
  • Ustawą z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne,
  • Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
  • Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
  • Ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.
 • wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Opatowie
 • wykonania zawartej z Panią/Panem umowy
 • realizacji Pani/Pana zgody

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

 • Pani/Pan jako Strona postępowania, jako Wnioskodawca, Pani/Pana pełnomocnicy
 • Inne podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa
 • Podmioty przetwarzające zgodnie z zawartymi umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego obowiązującego u Administratora

6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do ich usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

7) w przypadku przetwarzania danych w oparciu o zgodę, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

9) podanie danych osobowych jest:

 • dobrowolne, ale jest konieczne do zawarcia umowy, załatwienia sprawy
 • obowiązkowe – w zakresie wymaganym ustawodawstwem
Skip to content