Ogłoszenie z dnia 23.11.2022 r

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opatowie na podstawie art. 16. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej (tj. Dz. U. 2021 poz. 306 z późn. zm.) ogłasza nabór:

– lekarzy weterynarii wolnej praktyki;

– osób do wykonywania czynności pomocniczych;

do czynności zleconych w roku 2023 na terenie powiatu opatowskiego w zakresie:

 

> szczepień ochronnych lub badań rozpoznawczych – (minimum 5 lekarzy weterynarii),
> sprawowania nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt – (minimum 1 lekarz weterynarii),
> badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia – (minimum 5 lekarzy weterynarii),
> sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju, badania laboratoryjnego mięsa na obecność włośni, sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawiania wymaganych świadectw zdrowia – (minimum 5 lekarzy weterynarii),

w następujących podmiotach:

  1. Ubój i Przetwórstwo Mięsno-Wędliniarskie, Sklep Mięsno-Wędliniarski, Handel Obwoźny Marek Kędziora, 27-500 Opatów ul. Lipowska 10 
  2. Ubojnia Zwierząt Rzeźnych z Masarnią Jolanta Kalita, Nikisiałka Duża 4A, 27-500 Opatów
  3. Zakład Przetwórstwa Mięsnego Brunon Sadowski 27-570 Iwaniska, ul. Zaldowska 26
  4. Gospodarstwo Rolne we Włostowie Władysław Ankurowski 27-545 Włostów, Włostów 255
  5. „SMAK-POL” s.c. Ubojnia i Zakład Przetwórstwa Mięsnego Agnieszka Cybula, Sławomir Cybula, Marcinkowice 68, 27-500 Opatów

> badania laboratoryjnego mięsa na obecność włośni (mięsa świń i dzików pozyskanych na potrzeby własne posiadacza mięsa) – (minimum 4 lekarzy weterynarii),
> pobierania próbek do badań – (minimum 5 lekarzy weterynarii),
> badania mięsa zwierząt łownych – (minimum 4 lekarzy weterynarii),
> prowadzenia kontroli urzędowych w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt – (minimum 2 lekarz weterynarii);

oraz:

> czynności pomocniczych w zakresie poskramiania trzody chlewnej w ramach monitorowania choroby Aujeszkego.

Wyznaczenie nastąpi w oparciu o Instrukcję Głównego Lekarza Weterynarii  nr GIWpr.2020.1.22.2020 z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczania lekarzy weterynarii do wykonywania czynności urzędowych i osób do wykonywania czynności pomocniczych oraz sposobu prowadzenia listy takich osób.

Informuję, że wyznaczenie następuje z urzędu na podstawie decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu przez PLW postępowania. Złożenie zgłoszenia przez osoby ubiegające się o wyznaczenie nie jest równoznaczne z wszczęciem postępowania administracyjnego, które to postępowanie będzie się toczyło z urzędu tylko i wyłącznie względem osób, których zgłoszenie zostało pozytywnie zweryfikowane i zakwalifikowane do wyznaczenia.

Informuję również, że w przypadku wyznaczeń do nadzoru nad ubojem przewiduje się rotację osób wyznaczonych zgodnie  z Instrukcją GLW nr GIWbż-500-1/2013.

Osoby (lekarze weterynarii) ubiegające się o wyznaczenie w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Opatowie powinny spełniać odpowiednie wymagania, w związku z czym do zgłoszenia o wyznaczenie należy załączyć odpowiednie dokumenty tj.:

> dyplom lekarza weterynarii,
> prawo do wykonywania zawodu (zaświadczenie z Izby Lekarsko-Weterynaryjnej),
> zaświadczenie o wymaganym stażu pracy,
> zaświadczenie o wymaganej praktyce podyplomowej,
> odpis wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (z potwierdzeniem opłacania składek na ubezpieczenie społeczne – druki wpłat lub przelewów za ostatni miesiąc) lub kserokopia umowy o pracę (z ostatnim drukiem RMUA),
> kserokopia dowodu osobistego,
> wypełnione oświadczenie zleceniobiorcy z podanym numerem konta.

 

Osoby ubiegające się o wyznaczenie do czynności pomocniczych powinny do zgłoszenia przedstawić:

> odpis wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (z potwierdzeniem opłacania składek na ubezpieczenie społeczne – druki wpłat lub przelewów za ostatni miesiąc) lub kserokopia umowy o pracę (z ostatnim drukiem RMUA),
> ksero dowodu osobistego
> wypełnione oświadczenie zleceniobiorcy z podanym numerem konta.

Dodatkowo w przypadku wyznaczenia do czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju oraz badania laboratoryjnego mięsa na obecność włośni, a także sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawiania wymaganych świadectw zdrowia, należy przedłożyć:

> zaświadczenie o odbyciu praktyki w zakładzie prowadzącym działalność w zakresie uboju zwierząt rzeźnych wyznaczonym przez wojewódzkiego lekarza weterynarii,
> zaświadczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych oraz badanie okulistyczne,
> zaświadczenie o ukończonym kursie dot. badania mięsa metodą wytrawiania, zaświadczenie o szkoleniu w zakresie normy PN-EN ISO/IEC/17025.

 W przypadku starania się o wyznaczenie do czynności związanych z badaniem zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia, należy przedłożyć:

> zaświadczenie o odbyciu szkolenia z zakresu certyfikacji weterynaryjnej.

UWAGA:

Z obowiązku złożenia kopii dokumentów zwolnieni są lekarze weterynarii, którzy składali w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Opatowie określony dokument wymieniony w specyfikacji załączników z tytułu  uprzednio wykonywanych czynności i które zachowały swoją ważność.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opatowie informuje, że umowy zlecenia zawierane w związku
z wyznaczeniem, będą podpisywane w pierwszej kolejności z osobami, które posiadają zarejestrowaną działalność gospodarczą lub są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, od których odprowadzane są składki na ubezpieczenia społeczne od wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

Formularze zgłoszeń o wyznaczenie oraz oświadczenia zleceniobiorcy dostępne są w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii  w Opatowie oraz na stronie internetowej www.opatowpiw.pl w zakładce „Ogłoszenia”.

Zgłoszenia o wyznaczenie do czynności o których mowa w niniejszym ogłoszeniu, należy składać w biurze Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Opatowie do dnia 09.12.2022 rRozpatrywanie wniosków odbędzie się komisyjnie do dnia 14.12.2022 r. Wnioski niekompletne pozostaną bez rozpatrzenia.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opatowie przypomina, że złożenie zgłoszenia do wykonywania czynności urzędowych nie jest równoznaczne z uzyskaniem wyznaczenia.

Załączniki:

  1. Zgłoszenie wstępnej gotowości do podjęcia czynności z wyznaczenia, o których mowa w art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej.
  2. Oświadczenie zleceniobiorcy.

Więcej artykułów

Skip to content