Polska uznana za obszar wolny od zakażenia wirusem choroby Aujeszkyego u świń

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opatowie informuje, że w dniu 2 czerwca 2023 r. w Dzienniku Urzędowym UE zostało opublikowane rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/1071 z dnia 1 czerwca 2023 r. zmieniające niektóre załączniki do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/620 w odniesieniu do zatwierdzenia lub cofnięcia statusu obszaru wolnego od choroby dla niektórych państw członkowskich lub ich stref lub kompartmentów w odniesieniu do niektórych chorób umieszczonych w wykazie i zatwierdzenia programów likwidacji niektórych chorób umieszczonych w wykazie, w którym wymieniono Polskę w części I załącznika VI do rozporządzenia 2021/620. Rozporządzenie weszło w życie w trzecim dniu po jego opublikowaniu. W związku z powyższym od dnia 5 czerwca 2023 r. terytorium Polski jest oficjalnie uznane przez Komisję Europejską za obszar wolny od zakażenia wirusem choroby Aujeszkyego u świń. Jest to najwyższy status zdrowotny, jaki może zostać przyznany państwu członkowskiemu w odniesieniu do tej choroby.

 

W przypadku przemieszczania świń pochodzących z Polski do innych państw członkowskich nie ma już konieczności spełniania dodatkowych warunków weterynaryjnych w odniesieniu do tej choroby, w tym wykonywania dodatkowych badań laboratoryjnych próbek pobranych od świń, które mają zostać przemieszczone. Świnie wprowadzane na terytorium Polski z innych państw członkowskich lub ich obszarów o niższym statusie epizootycznym muszą spełniać dodatkowe wymagania weterynaryjne w tym zakresie.

 

Program zwalczania i monitorowania choroby Aujeszkyego u świń jest realizowany w Polsce od ponad 15 lat.

 

W celu utrzymania przyznanego statusu obszaru wolnego od zakażenia wirusem choroby Aujeszkyego u świń będą kontynuowane badania w ramach stałego monitorowania choroby na zasadach określonych w przepisach Unii Europejskiej.

Więcej artykułów

Skip to content