Rolniczy handle detaliczny

Termin Rolniczego Handlu Detalicznego (RHD) odnosi się do produkcji żywności zawierającej co najmniej jeden składnik pochodzący w całości z własnej uprawy, hodowli lub chowu podmiotu działającego na rynku spożywczym i zbywaniu takiej żywności:

 • bezpośrednio konsumentowi finalnemu lub
 • do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego

Żywność produkowana w ramach RHD:

 • w przypadku żywności jednoskładnikowej (np. świeże owoce i warzywa, świeże mięso, jaja, czy surowe mleko) – powinna ona w całości pochodzić z własnej uprawy, hodowli lub chowu danego podmiotu,
 • w przypadku żywności zawierającej więcej niż jeden składnik (np. produkty mięsne, produkty mleczne, gotowe posiłki, pieczywo) – powinna ona zawierać co najmniej jeden składnik pochodzący w całości z własnej uprawy, hodowli lub chowu danego podmiotu.

Co trzeba zrobić, aby rozpocząć rolniczy handel detaliczny?

RHD wprowadza możliwość produkcji we własnej kuchni domowej, pod warunkiem, że spełnia tzw. uproszczone wymagania higieniczne (określonych w rozporządzeniu WE nr 852/2004 w jego załączniku II w rozdziale III) . Należy do nich wymóg, by blaty w kuchni były w dobrym stanie, łatwe do czyszczenia i dezynfekcji. Najlepiej, gdyby powierzchnie te były z materiałów gładkich, zmywalnych, odpornych na korozję i nietoksycznych. W kuchni powinny znajdować się także urządzenia do utrzymania właściwej higieny (sprzęt do higienicznego mycia i suszenia rąk, przebieralnia). Należy zapewnić również warunki do czyszczenia narzędzi do pracy oraz wyznaczyć miejsce do usuwania niebezpiecznych i niejadalnych substancji i odpadów, a także zadbać o odpowiednie warunki termicznie żywności. Jeśli uważasz, że twoja kuchnia spełni te wszystkie wymogi, możesz rejestrować działalność RHD.

Warunki określone są także w Poradniku – „Dobra Praktyka Higieniczna i Produkcyjna Jako Podstawa Do Rozwoju Innowacyjnego Przetwórstwa Żywności w Warunkach Domowych”

https://www.modr.mazowsze.pl/images/stories/SIR/broszury/Dobra_praktyka_higieniczna.pdf

Nie tylko kuchnia

Nie każdy rodzaj działalności da się prowadzić w kuchni domowej. Jeśli twoja kuchnia nie spełnia powyższych wymogów, lub prowadzenie w niej produkcji jest nie możliwe ze względu na specyfikę rejestrowanej działalności to RHD można prowadzić w innym pomieszczeniu jednak zgodnie z załącznikiem II rozporządzenia (WE) nr 852/2004. Rozdział II tego załącznika stosuje się do wszystkich pomieszczeń, gdzie przygotowuje się, poddaje obróbce lub przetwarza żywność (z wyjątkiem miejsc spożywania i pomieszczeń, dla których stosuje się uproszczone wymagania z rozdział III), a więc w przypadku prowadzenia produkcji w ramach rolniczego handlu detalicznego poza własną kuchnią domową np. w oddzielnym budynku przeznaczonym do produkcji. W przypadku prowadzenia działalności poza własną kuchnią domową np. w oddzielnym budynku, istnieje konieczność spełnienia następujących wymagań załącznika II rozporządzenia (WE) nr 852/2004:

– rozdział I – ogólne wymagania dotyczące pomieszczeń żywnościowych (innych niż wymienione w rozdziale III),

– rozdział II – szczególne wymagania dla pomieszczeń, w których się przygotowuje, poddaje obróbce lub przetwarza środki spożywcze (za wyjątkiem miejsc spożywania posiłków oraz obiektów wymienionych w rozdziale III),

– rozdziałów IV – XII rozporządzenia (WE) nr 852/2004.

Należy pamiętać, że wytwarzanie serów dojrzewających i wędlin w ramach RHD będzie wymagało spełnienia takich wymogów weterynaryjnych jak dla MLO w zakresie wyposażenia pomieszczeń zawartych w rozporządzeniach (WE) nr 178/2002, nr 852/2004 oraz nr 1169/2011.

Każdy przypadek powinien być jednak rozpatrywany indywidualnie, biorąc pod uwagę stan kuchni, wyposażenie oraz warunki prowadzenia przetwórstwa. Kuchnia (powierzchnia, wyposażenie) powinna być dostosowana do rodzaju i wielkości prowadzonej produkcji, tak aby zapewnić, że wszystkie operacje będą wykonywane w sposób higieniczny, minimalizujący ryzyko zanieczyszczenia krzyżowego (np. rozbiór mięsa zwierząt kopytnych i drobiu powinien być prowadzony osobno i być rozdzielony dokładnym czyszczeniem i myciem powierzchni roboczych oraz narzędzi). Przechowywanie żywności powinno zapewnić zachowanie łańcucha chłodniczego, jeśli to wymagane. Należy stosować zasady Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) i Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP) oraz uproszczoną procedurę opartą na zasadach systemu HACCP.

Można korzystać ze stosownych poradników w tym zakresie. np.:

– „Dobra Praktyka Higieniczna i Produkcyjna Jako Podstawa Do Rozwoju Innowacyjnego Przetwórstwa Żywności w Warunkach Domowych”

https://www.modr.mazowsze.pl/images/stories/SIR/broszury/Dobra_praktyka_higieniczna.pdf

Wniosek o wpis do rejestru

Aby zarejestrować działalność należy zgłosić się do odpowiedniej Inspekcji na 30 dni przed rozpoczęciem przetwórstwa.

 • Jeśli rejestracja dotyczy produktów pochodzenia roślinnego – wniosek złożyć należy do Sanepidu o wpis zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 • W przypadku żywności pochodzenia zwierzęcego lub złożonego – trzeba zgłosić się do powiatowego lekarza weterynarii z wnioskiem o wpis zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Inspekcji Weterynaryjnej.

Wniosek powinien zawierać:

– imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres wnioskodawcy, numer identyfikacyjny REGON, jeśli taki się posiada;

– nr ewidencyjny w ewidencji gospodarstw rolnych;

– określenie rodzaju oraz zakresu działalności, w tym rodzaju żywności, która ma być przedmiotem produkcji lub obrotu;

– określenie lokalizacji zakładu i miejsca wprowadzania żywności do obrotu.

Badanie lekarskie

Do prowadzenia działalności w ramach RHD niezbędne jest orzeczenie lekarskie dla celów sanitarno-epidemiologicznych o braku przeciwwskazań do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby.

Jak uzyskać takie orzeczenie?

W najbliższej siedzibie Sanepidu należy oddać materiał (kał) do badań. Następnie z wynikami udać się do lekarza medycyny pracy, który na podstawie stosownych badań wyda orzeczenie.

Badanie wody

W przypadku korzystania z wody z ujęcia własnego należy dokonać badania wody pod kątem zanieczyszczeń mikrobiologicznych oraz parametrów fizyko – chemicznych wg rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2015 r. poz. 1989), w miejscu produkcji żywności.

 

Rejestr żywności zbywanej rocznie

Należy prowadzić rejestr dokumentujący ilość żywności zbywanej rocznie w ramach handlu na każdy rok kalendarzowy. Powinien on zawierać datę oraz ilość i rodzaj zbytej żywności.

Przykładowy wzór rejestru:

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi określa w rozporządzeniu maksymalną ilość produktów, które rocznie można przetworzyć, a potem sprzedać w ramach prowadzonej działalności. Przykładowo można wyprodukować rocznie 1400 kg produktów mięsnych czy od 40 rodzin pszczelich 1200 kg produktów pszczelich nieprzetworzonych jak miód, pyłek, pierzga czy mleczko. Szczegółowy wykaz limitów do każdego produktu w linku do rozporządzenia.

„Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 września 2022 r. w sprawie maksymalnej ilości żywności zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego oraz zakresu i sposobu jej dokumentowania”

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220001971/O/D20221971.pdf

 

Zwolnienie z podatku

Jeśli przychody roczne z prowadzonej działalności w ramach RHD nie przekroczą 100 tys. zł producent zwolniony jest z płacenia podatku. Po przekroczeniu tej kwoty – będziesz możliwe wybranie opodatkowania przychodów na podstawie 2% stawki podatku zryczałtowanego. Zwolnienie z podatku dochodowego stanowi pomoc de minimis. Trzeba jednak pamiętać, że wielkość sprzedaży, rodzaj przetworzonych produktów oraz osiągane dochody ze sprzedaży żywności muszą być dokumentowane także w postaci ewidencji dziennej sprzedaży, narastająco od początku roku. Ewidencja musi być prowadzona odrębnie za każdy rok podatkowy. Poza tym rozpoczętą działalność należy zgłosić w urzędzie skarbowym.

 

Czytelne oznakowanie handlu detalicznego

Miejsce, w którym będziesz sprzedawać produkty w ramach rolniczego handlu detalicznego, powinnaś czytelnie oznakować. Konieczne jest więc na targowisku bądź przed domem (jeśli tam będziesz prowadzić sprzedaż) wywiesić szyld „rolniczy handel detaliczny” zawierający:

 • napis rolniczy handel detaliczny

oraz dane obejmujące:

 • imię i nazwisko albo nazwę i siedzibę podmiotu prowadzącego rolniczy handel detaliczny,
 • adres miejsca prowadzenia produkcji tej żywności,
 • weterynaryjny numer identyfikacyjny podmiotu prowadzącego rolniczy handel detaliczny

Przykładowa tabliczka:

Sprzedaż tylko konsumentowi

Jak sama nazwa wskazuje, produkty w RHD można sprzedać jedynie odbiorcom finalnym. Oznacza to, że nie można ich zbyć do pośredników czy hurtowni. Sprzedaż może prowadzić tylko rolnik, bądź domownik ewentualnie może to robić inny zarejestrowany podmiot prowadzący RHD zgłaszający pośrednictwo w sprzedaży Rolniczego Handlu Detalicznego. Żywność wytworzona w ramach RHD może być zbywana do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego (do sklepów, stołówek, restauracji i podobnych placówek tego typu), zlokalizowanych na terenie województwa, w którym prowadzona jest produkcja lub na obszarach powiatów lub miast stanowiących siedzibę wojewody lub sejmiku województwa, sąsiadujących z tym województwem.

Jeżeli jednak rolnik zamierza korzystać z ulg podatkowych przewidzianych dla RHD, powinien prowadzić sprzedaż przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych wyłącznie w miejscach:

 1. w których produkty te zostały wytworzone, lub
 2. przeznaczonych do prowadzenia handlu.

Etykieta na produkcie

Trzeba pamiętać, że każdy produkt, np. słoiczek miodu czy opakowanie sera musi mieć etykietę

Znakując środki spożywcze oferowane konsumentom w ramach RHD należy wziąć pod uwagę przepisy zawarte w rozporządzeniu nr 1169/2011 oraz rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych.

Do podstawowych informacji jakie muszą znaleźć się w oznakowaniu opakowanego środka spożywczego zgodnie z ww. rozporządzeniem nr 1169/2011 należą:

 1. nazwa żywności,
 2. wykaz składników; ze wskazaniem składników powodujących alergie lub nietolerancję oraz procentowej zawartości najważniejszych składników,
 3. ilość netto żywności,
 4. data trwałości,
 5. wszelkie specjalne warunki przechowywania lub warunki użycia,
 6. imię i nazwisko oraz adres producenta,
 7. instrukcja użycia, w przypadku gdy w razie braku takiej instrukcji odpowiednie użycie danego środka spożywczego byłoby utrudnione,
 8. numer partii produkcyjnej.

Więcej informacji w załącznikach poniżej.

Załączniki:

 1. Poradnik miodowy: https://pcpl.wrotapodlasia.pl/pl/polecane_opracowania/poradnik-miodowy/
 2. RHD – Pytania i odpowiedzi: https://www.gov.pl/attachment/5f81c6c9-93e0-43c0-be89-ad05a599dbe7
 3. Rozporządzenie MRiRW o limitach – https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220001971/O/D20221971.pdf
 4. Wytyczne Dobrej Praktyki Higienicznej i Produkcyjnej przy produkcji żywności niezwierzęcego pochodzenia w warunkach domowych z wykorzystaniem surowców roślinnych – https://www.gov.pl/attachment/a8ea6513-e322-430a-b10d-4ca24714e6e6
 5. Poradnik GHP GMP – Dobra Praktyka Higieniczna i Produkcyjna Jako Podstawa Do Rozwoju Innowacyjnego Przetwórstwa Żywności w Warunkach Domowych – https://www.modr.mazowsze.pl/images/stories/SIR/broszury/Dobra_praktyka_higieniczna.pdf
Skip to content