Ubój na użytek własny

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2010 r.

w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (Dz. U. z 2021 r. poz. 2059 z późn. zm.) ubojowi na terenie gospodarstwa w celu produkcji mięsa poddaje się zwierzęta:

 • zdrowe;
 • po upływie okresu karencji określonego dla użytego produktu leczniczego weterynaryjnego lub produktu leczniczego, jeżeli przed poddaniem ubojowi zwierzęta były leczone tymi produktami.

W celu produkcji mięsa dopuszcza się ubój na terenie gospodarstwa zwierząt zdrowych, które uległy wypadkowi, w wyniku którego jest konieczny jak najszybszy ubój tych zwierząt ze względu na ich dobrostan.

Przy uboju zwierząt na terenie gospodarstwa powinny być spełnione wymagania określone w przepisach o ochronie zwierząt i w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, a także w przepisach o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

Ubojowi na terenie gospodarstwa w celu produkcji mięsa na użytek własny można poddać: 

 • bydło do dwunastego miesiąca życia,
 • świnie (formularz zgłoszenia),
 • owce i kozy,
 • drób,
 • zajęczaki
 • zwierzęta dzikie utrzymywane w warunkach fermowych (np. jelenie, daniele).

Mięso pochodzące z takiego uboju musi być przeznaczone na własne domowe potrzeby i nie może być sprzedawane.

Co najmniej na 48 godzin przed dokonaniem uboju zwierząt w celu produkcji mięsa na użytek własny (z wyłączeniem drobiu lub zajęczaków) posiadacz zwierzęcia informuje powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce przeprowadzenia uboju o zamiarze przeprowadzenia uboju.

W przypadku uboju zwierząt zdrowych, które uległy wypadkowi, w wyniku którego jest konieczny jak najszybszy ubój tych zwierząt ze względu na ich dobrostan, posiadacz zwierząt informuje niezwłocznie powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce przeprowadzenia tego uboju:

 • o zamiarze jego przeprowadzenia – przed przeprowadzeniem uboju albo
 • o jego przeprowadzeniu – nie później niż po upływie 48 godzin od przeprowadzenia tego uboju.

Powiadomienie zawiera

 • imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres posiadacza zwierząt poddawanych ubojowi,
 • imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres podmiotu prowadzącego gospodarstwo – w przypadku uboju zwierząt w gospodarstwie innym niż gospodarstwo, w którym zwierzęta były utrzymywane
 • gatunek i liczbę zwierząt poddawanych ubojowi,
 • numer identyfikacyjny zwierzęcia lub zwierząt poddawanych ubojowi, jeżeli z przepisów o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt wynika obowiązek oznakowania zwierzęcia, a w przypadku uboju świń – numer siedziby stada,
 • miejsce i termin uboju,
 • imię i nazwisko oraz adres osoby uprawnionej do przeprowadzenia uboju,
 • inne dane mające na celu ułatwienie kontaktu z informującym, w szczególności numer telefonu informującego lub adres jego poczty elektronicznej,
 • wskazanie, że dotyczy uboju zwierząt zdrowych, które uległy wypadkowi, w wyniku którego jest konieczny jak najszybszy ubój tych zwierząt ze względu na ich dobrostan – w przypadku takiego uboju,
 • datę urodzenia i liczbę stałych siekaczy wyrżniętych z dziąsła – w przypadku uboju owiec lub kóz,
 • zgłoszenie mięsa do badania poubojowego – w przypadku, gdy gospodarstwo znajduje się na obszarach objętych ograniczeniami dotyczącymi zwalczania ASF.

 

W przypadku uboju bydła do dwunastego miesiąca życia urodzonego w państwach lub ich regionach o kontrolowanym oraz nieokreślonym ryzyku występowania gąbczastej encefalopatii bydła (BSE), owiec lub kóz w wieku powyżej 12 miesięcy lub owiec lub kóz, które mają stały siekacz wyrżnięty z dziąsła, powiadomienie jest przekazywana w formie pisemnego powiadomienia zawierającego dodatkowo oświadczenie o zagospodarowaniu na własny koszt materiału szczególnego ryzyka zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiającym zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych pasażowalnych gąbczastych encefalopatii (Dz. Urz. WE L 147 z 31.05.2001, str. 1, z późn. zm. – Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 32, str. 289) i rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającym przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1, z późn. zm.), zwanym dalej „rozporządzeniem nr 1069/2009”. Powyższy wymóg nie dotyczy bydła urodzonego na terenie Polski.

Ubój zwierząt w gospodarstwie na użytek własny należy zgłosić kierownikowi Biura Powiatowego ARiMR w Opatowie w ciągu:

 • 7 dni dla bydła, owiec i kóz od daty zdarzenia,
 • 2 dni od daty zdarzenia w przypadku świń utrzymywanych na obszarze podlegającym ograniczeniom zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,

Posiadacz zwierzęcia ma obowiązek zniszczyć kolczyki lub duplikaty kolczyków (bydło, świnie) oraz zwrócić paszport lub duplikat paszportu (bydło) do kierownika Biura Powiatowego ARiMR w Opatowie.

Mięso świń pozyskane w ramach uboju na użytek własny musi być poddane badaniu w kierunku włośnicy.

Skip to content