Wytyczne dotyczące zapobiegania obcinaniu ogonków u prosiąt

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opatowie informuje, iż na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii zostały umieszczone wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii, opracowane z inicjatywy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w związku z działaniami zaleconymi przez Komisję Europejską w zakresie:

  • przeprowadzania szczegółowej analizy ryzyka w związku z zagrożeniem wystąpienia obgryzania ogonów u świń;
  • stosowania materiałów wzbogacających środowisko dla świń.

 

https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/ochrona-zwierzat-gospodarskich

 

Powyższe dokumenty są skierowane przede wszystkim do rolników jako pomoc przy wdrażaniu przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz. U. z 2010 r. nr 56 poz. 344 z późn. zm.), tj.:

„§ 21 Świniom zapewnia się stały dostęp do materiałów i przedmiotów absorbujących ich uwagę, w szczególności słomy, siana, drewna i trocin, o jakości niewywierającej szkodliwego wpływu na ich zdrowie.

23. 5. Przed wykonaniem zabiegów, o których mowa w ust. 4 (redukcją kłów u prosiąt i knurów; obcinaniem części ogona), podejmuje się środki zapobiegające okaleczeniu świń, w szczególności zmieniając warunki ich utrzymywania”

oraz Zaleceń Komisji (UE) 2016/336 z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie stosowania dyrektywy Rady 2008/120/WE ustanawiającej minimalne normy ochrony świń, w odniesieniu do środków ograniczających potrzebę obcinania ogonów.

 

Zgodnie ze zmianą wprowadzoną aneksem 3 do instrukcji GLW w sprawie postępowania powiatowych lekarzy weterynarii przy przeprowadzaniu kontroli gospodarstw utrzymujących zwierzęta pod względem dobrostanu zwierząt oraz raportowania o przeprowadzonych kontrolach z elementami zwalczania chorób zakaźnych, powiatowy lekarz weterynarii powinien podczas kontroli dobrostanu w gospodarstwach utrzymujących świnie, zapoznać się z dokumentami dotyczącymi kontroli stad przeprowadzonych przez rolnika. Wytyczne dotyczące analizy ryzyka zawierają wzór protokołu jaki powinien zostać sporządzony przez rolnika. Mając na względzie, iż zawarte w wytycznych wzory protokołu obowiązują jedynie Inspekcję Weterynaryjną, a rolnicy mogą z dobrej woli lub praktyki wykorzystać ww. wzór, powiatowi lekarze weterynarii powinni wymagać, aby rolnik dokumentując przeprowadzane kontrole stada, sporządzał protokół zawierający informacje takie jakie zostały zawarte we wzorze.

 

Wytyczne – materiały  wzbogacające

Wytyczne – analiza ryzyka

Materiał manipulacyjny

Więcej artykułów

Skip to content