Zadania

Zadania PIW Opatów

Inspekcja Weterynaryjna została powołana w celu realizacji zadań administracji publicznej z zakresu weterynarii. Zadania te zostały określone w art. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 poz. 2629) i obejmują ochronę zdrowia zwierząt oraz weterynaryjną ochronę zdrowia publicznego.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220002629/O/D20222629.pdf

Do kompetencji Powiatowego Lekarza Weterynarii należy w szczególności:

 1. zwalczanie
 2. a) chorób zakaźnych zwierząt, w tym zapobieganie wystąpieniu, wykrywanie i likwidacja ognisk tych chorób;
 3. b) chorób zwierząt, które mogą być przenoszone na człowieka ze zwierzęcia lub przez produkty pochodzenia zwierzęcego, zwanymi dalej „zoonozami”, lub biologicznych czynników chorobotwórczych wywołujących te choroby;
 • monitorowanie zakażeń zwierząt;
 • badanie zwierząt rzeźnych i mięsa oraz produktów pochodzenia zwierzęcego;
 • przeprowadzanie kontroli weterynaryjnej w handlu i wywozie zwierząt oraz produktów w rozumieniu przepisów o kontroli weterynaryjnej w handlu;
 • sprawowanie nadzoru nad:
  1. bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym nad wymaganiami weterynaryjnymi przy ich produkcji, umieszczaniu na rynku oraz sprzedaży bezpośredniej;
  2. wprowadzaniem na rynek zwierząt i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego;
  3. wytwarzaniem, obrotem i stosowaniem środków żywienia zwierząt;
  4. zdrowiem zwierząt przeznaczonych do rozrodu oraz jakością zdrowotną materiału biologicznego;
  5. obrotem produktami leczniczymi weterynaryjnymi, wyrobami medycznymi przeznaczonymi dla zwierząt oraz warunkami ich wytwarzania i przechowywania;
  6. wytwarzaniem i stosowaniem pasz leczniczych;
  7. przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt;
  8. przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz przemieszczaniem zwierząt;
  9. przestrzeganiem wymagań weterynaryjnych w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta gospodarskie;
 • prowadzenie monitorowania substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych u zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego, w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt i środkach żywienia zwierząt;
 • prowadzenie wymiany informacji w ramach systemów wymiany informacji o których mowa w przepisach Unii Europejskiej;
 • przyjmowania informacji o niebezpiecznych produktach żywnościowych oraz paszach od organów Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych, w zakresie kompetencji tych inspekcji, oraz od organów Inspekcji Handlowej o niebezpiecznych produktach żywnościowych pochodzenia zwierzęcego oraz ocena ryzyka i stopnia zagrożenia spowodowanego niebezpiecznym produktem żywnościowym lub paszą, a następnie przekazywanie tych informacji do kierującego siecią systemu RASFF, o którym mowa w art. 85 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 2132 z późn. zm.),

Zadania Powiatowego Lekarza Weterynarii jako organu Inspekcji Weterynaryjnej, poza  pracownikami Inspektoratu, wykonują także lekarze weterynarii wyznaczeni do wykonywania określonych czynności i osoby niebędące lekarzami weterynarii, wyznaczone do wykonywania czynności o charakterze pomocniczym.

Skip to content