Opłata skarbowa

Opłatę skarbową za dokonanie czynności urzędowych należy wnosić na konto Urząd Miasta i Gminy w Opatowie nr

 

Nr 27 1240 1372 1111 0010 7254 7033

 

w Banku Pekao S.A. I Oddział w Kielcach.

 

Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą: dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej, złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia lub decyzji administracyjnej

 

Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku lub zgłoszenia.

 

Za co pobierana jest opłata skarbowa?:

– za wydanie decyzji administracyjnej na wniosek strony – 10,00 zł,

– za wydanie zaświadczenia na wniosek strony – 17,00 zł,

– za legalizację paszportu – 26,00 zł

– za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17,00 zł.

Skip to content